What's new




2016/03
10

Zdeněk Palcr a Giacomettiho postřeh

Námětem druhé přednášky z cyklu Rok s Palcrem bude čtení a rozbor zásadních Palcrových textů Giacomettiho postřeh 1 a 2 a a diskuse nad nimi.

Přednášející Michal Blažek, host Antonín Kosík.



„Giacomettiho myšlenka »…podle mých záměrů sochařství bylo něco jiného než

objekt…« podnítila Zdeňka Palcra k úvaze nad rozdílem mezi sochou a objektem. Zatímco

socha je výsledkem aktu zobrazování, objekt vzniká volbou. Zobrazení je projevem oddělení

– mezi zobrazovaným a zobrazením je rozdíl, distance, jsou odděleny. Dílo v podobě

zobrazení se zásadně liší od ostatních předmětů světa. Naopak objekt není vydělen, byl pouze

vybrán a pojmenován, a tím ztotožněn s uměním – může se kdykoli zanořit zpět do chaosu.

Co to znamená, že princip oddělení byl nahrazen principem ztotožnění? Že předmět kultury

už není vydělené dílo, nýbrž je jím nějaká, zaměnitelná část skutečnosti? Může-li do kultury

vstoupit cokoli, může-li do ní vtrhnout celá skutečnost, co to pro kulturu bude znamenat?“

(Lucie Rohanová)